Σχετικά με το έργο

LIFE CO2toCH4

Το LIFE CO2toCH4 αποσκοπεί στην ανάπτυξη και επίδειξη μιας καινοτόμου, ολοκληρωμένης και βιώσιμης βιομηχανικής διαδικασίας για την ταυτόχρονη αποθήκευση ενέργειας και τη δέσμευση και αξιοποίηση του CO2 (CCU). Απώτερος στόχος του έργου είναι η κατασκευή, δοκιμή και λειτουργία (TRL8) μιας έξυπνης κινητής μονάδας για υβριδική αποθήκευση ενέργειας, ικανής να εγκατασταθεί σε απομακρυσμένα ενεργειακά συστήματα που συνήθως έχουν χαμηλή χωρητικότητα (π.χ. απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το κεντρικό ενεργειακό δίκτυο). Η τεχνολογία βασίζεται στο γεγονός ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρόλυση νερού και στη συνέχεια το παραγόμενο Η2 θα μετατρέπεται βιολογικά σε μεθάνιο (ως μη ορυκτό βιοκαύσιμο) μαζί με το CO2 από τα καυσαέρια.

Οι Γενικοί Στόχοι είναι:

01. Κατασκευή & Επίδειξη

 • – κατασκευή μιας κινητής πιλοτικής μονάδας που προσφέρει: α) αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας β) παραγωγή βιοκαυσίμων γ) μείωση των εκπομπών CO2 και δ) ενεργειακή αυτονομία σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • – επίδειξη μιας ανεξάρτητης διεργασίας ex-situ ικανή να επεξεργάζεται καυσαέρια.
 • – επίτευξη υψηλών ρυθμών μεταφοράς μάζας αερίου-υγρού Η2 με την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος έγχυσης που θα προσφέρει βελτιωμένη κατανομή των εγχυμένων αερίων στη μήτρα αντίδρασης.
 • – μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της μεθανοποίησης με την ανάπτυξη τεχνικά προηγμένων συστημάτων και δομών ελέγχου που βασίζονται στη διαχείριση των μικροβιακών πόρων.
 • – λειτουργία της μονάδας επίδειξης για τον εντοπισμό τυχόν περιορισμών ασφαλείας, περιβαλλοντικών, κανονιστικών ή πόρων (οικονομικών) που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διείσδυσή του εγχειρήματος της στην αγορά.

02. Ανάλυση & Αξιολόγηση

 • – παραγωγή μιας ισχυρής ανάλυσης του ενεργειακού ισοζυγίου.
 • – ολοκληρωμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας της τεχνολογίας χρησιμοποιώντας τεχνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια σε μια πλήρη μεθοδολογία αξιολόγησης του κύκλου ζωής (LCA).
 • – αξιολόγηση της βιωσιμότητας, του κόστους και των ωφελειών του προτεινόμενου συστήματος.
 • – καθορισμός των επιχειρηματικών απαιτήσεων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας που πρέπει να πληρούνται.
 • – βελτίωση της βάσης γνώσεων για τις διαθέσιμες πηγές εκπομπών CO2 (π.χ. σταθμοί παραγωγής ενέργειας, τσιμεντοβιομηχανίες) στην Ελλάδα.
 • – καθορισμός μιας βέλτιστης αλυσίδας εφοδιασμού για τη βέλτιστη αναπαραγωγή του συστήματος CCU.

03. Προώθηση & Ενθάρυνση

 • – ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τις έννοιες της κυκλικής οικονομίας και τη μείωση των εκπομπών CO2.
 • – αύξηση της απασχόλησης και ανάπτυξη ικανοτήτων σε σχετικές τεχνολογίες για αυξημένη ανταγωνιστικότητα.
 • – συμβολή στην εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης για την προώθηση των προηγμένων βιοκαυσίμων, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων