Visita al sito di ricerca: sede ELGO Dimitra

Visita dei team di PPCR e AUTh al laboratorio di ELGO Dimitra nell’ambito del progetto LIFE CO2toCH4. Apostolos Antoniadis (PPCR), Psaltou Savvina (PPCR), Polina Asimakidou (PPCR), Panagiotis Kougias (ELGO), Kostas Kontogiannopoulos (ELGO), Petros Gkotsis (AUTh), Froso Peleka (AUTh).