Δράσεις

Α. Προπαρασκευαστικές ενέργειες (εάν χρειάζεται)

 • Α1 Ανάλυση ροής ενέργειας/υλικών, προσομοίωση μηχανικής και μηχανικός σχεδιασμός

B. Αγορά / μίσθωση γης ή/και πληρωμές αποζημίωσης για δικαιώματα χρήσης

C. Δράσεις υλοποίησης (υποχρεωτικές)

 • C1 Σχεδιασμός και λειτουργία πρότυπης πιλοτικής μονάδας μεθανοποίησης
 • C2 Σχεδιασμός και εγκατάσταση της κινητής μονάδας υβριδικής αποθήκευσης ενέργειας και του συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης
 • C3 Δοκιμαστική λειτουργία και βελτιστοποίηση της κινητής μονάδας για υβριδική αποθήκευση ενέργειας
 • C4 Επίδειξη της καινοτόμου έννοιας CO2toCH4 μέσω ζωντανών εργαστηρίων κυκλικής οικονομίας
 • C5 Αξιολόγηση της δυνατότητας αναπαραγωγής και μεταφοράς και ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων

D. Παρακολούθηση του αντικτύπου των δράσεων του έργου (υποχρεωτικό)

 • D1 Αξιολόγηση του συστήματος επίδειξης και εκτίμηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων

E. Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων (υποχρεωτικό)

 • Ε1 Ιστοσελίδα του έργου, ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση, πίνακες ανακοινώσεων και έκθεση για τον απλό χρήστη
 • E2 Δικτύωση με άλλα έργα LIFE ή/και μη LIFE
 • E3 Ενημερωτικό υλικό, τεχνικές δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις και εργασία στα μέσα ενημέρωσης
 • E4 Διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων

F. Διαχείριση έργου (υποχρεωτικό)

 • F1 Διαχείριση έργου
 • F2 Σχέδιο δράσεων μετά τη λήξη του έργου