Παραδοτέα

ΔΡΑΣΗ Α.1: Ανάλυση ροής ενέργειας/υλικών, μηχανική προσομοίωση και μηχανικός σχεδιασμός

ΔΡΑΣΗ C.1: Σχεδιασμός και λειτουργία πρότυπης πιλοτικής μονάδας μεθανοποίησης

ΔΡΑΣΗ C.2: Σχεδιασμός και εγκατάσταση της κινητής μονάδας για την υβριδική αποθήκευση ενέργειας και του συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης

 • Παραδοτέο C2.D2: Σχέδια της πλήρους κινητής μονάδας για την υβριδική αποθήκευση ενέργειας
 • Παραδοτέο C2.D3: Προμήθεια της κινητής μονάδας για την υβριδική αποθήκευση ενέργειας (όλος ο εξοπλισμός και η εγκατάσταση)

ΔΡΑΣΗ C.3: Δοκιμαστική λειτουργία και βελτιστοποίηση της κινητής μονάδας για υβριδική αποθήκευση ενέργειας

 • Παραδοτέο C3.D1: Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης
 • Παραδοτέο C3.D2: Έκθεση βελτιστοποίησης της διαδικασίας

ΔΡΑΣΗ C.4: Επίδειξη της καινοτόμου έννοιας CO2toCH4 μέσω ζωντανών εργαστηρίων κυκλικής οικονομίας

 • Παραδοτέο C4.D1: Έκθεση σχετικά με τη δράση επίδειξης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της

ΔΡΑΣΗ C.5: Αξιολόγηση της δυνατότητας αναπαραγωγής και μεταφοράς και ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων

 • Παραδοτέο C5.D3: Χάρτης πορείας αναπαραγωγής του έργου
 • Παραδοτέο C5.D4: Μελέτη τεχνικοοικονομικής σκοπιμότητας για δύο πρόσθετες περιπτωσιολογικές μελέτες επιδεικτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού περιβαλλοντικών κριτηρίων)
 • Παραδοτέο C5.D5: Χάρτης πορείας για τη δυνατότητα μεταφοράς
 • Παραδοτέο C5.D6: Μελέτη τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας για τις δύο μελέτες περίπτωσης αντιγραφής (συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού περιβαλλοντικών κριτηρίων)
 • Παραδοτέο C5.D7: Επιστολές προθέσεων και κατάλογος εταίρων που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της έννοιας CO2toCH4
 • Παραδοτέο C5.D8: Αναφορά σχετικά με το “Τελικό ερωτηματολόγιο δυνατότητας προσέγγισης αγοράς”
 • Παραδοτέο C5.D9: Τελικό επιχειρηματικό σχέδιο

ΔΡΑΣΗ D.1: Αξιολόγηση του συστήματος επίδειξης και εκτίμηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων

ΔΡΑΣΗ Ε.1: Δικτυακός τόπος του έργου, ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση, πίνακες ανακοινώσεων και έκθεση για τον απλό χρήστη

ΔΡΑΣΗ Ε.2: Δικτύωση με άλλα έργα LIFE ή/και μη LIFE

 • Παραδοτέο E2.D1: Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων δικτύωσης με άλλα έργα

ΔΡΑΣΗ Ε.3: Ενημερωτικό υλικό, τεχνικές δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις και εργασία στα μέσα ενημέρωσης

 • Παραδοτέο E3.D3: Δύο τεχνικές δημοσιεύσεις
 • Παραδοτέο E3.D4: Τέσσερις σειρές φυλλαδίων (παράγονται ετησίως)
 • Παραδοτέο E3.D5: Παρουσιάσεις από τη συμμετοχή σε άλλα συνέδρια
 • Παραδοτέο E3.D6: Πέντε ανακοινώσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
 • Παραδοτέο Ε3.Δ7: Πέντε επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Παραδοτέο E3.D8: Έκθεση δραστηριοτήτων διάδοσης και προώθησης του LIFE CO2toCH4
 • Παραδοτέο E3.D9: Πέντε άρθρα στον τύπο

ΔΡΑΣΗ Ε.4: Διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων

ΔΡΑΣΗ F.1: Διαχείριση του έργου

ΔΡΑΣΗ F.2: Σχέδιο μετά τη λήξη LIFE

 • Παραδοτέο F2.D1: Σχέδιο δράσεων μετά τη λήξη του έργου