Δικτύωση

Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος έργων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όσον αφορά την αποθήκευση και τη δέσμευση υβριδικής ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχεται παρακάτω:

Προγράμματα LIFE:

LIFE BIOGASNET: Σύστημα διαλογής βιοαερίων σε ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων

Το LIFE BIOGASNET στοχεύει στην επίδειξη μιας νέας οικονομικά αποδοτικής και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας για την από-θείωση του βιοαερίου που βασίζεται σε βιολογικές διεργασίες, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει βιοαέριο υψηλής ποιότητας και τελικά πολύτιμα υποπροϊόντα. Το έργο επικεντρώνεται στην προώθηση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της έννοιας της κυκλικής οικονομίας: μείωση της παραγωγής αποβλήτων, μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της διαδικασίας από-θείωσης και παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών, όπως στοιχειακό θείο και θειικό αμμώνιο, LIFE BIOGASNET LIFE18 ENV/ES/000426, 2019-2023

LIFE CIRCforBIO: Σύστημα κυκλικής οικονομίας για τη μετατροπή βιομάζας πολλαπλών πηγών σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, LIFE CIRCforBIO, LIFE18 CCM/GR/001180, 2019-2023

LIFE BRINE-MINING: Επίδειξη μιας προηγμένης τεχνικής για την εξάλειψη των υγρών αποβλήτων ανθρακωρυχείων (άλμες) σε συνδυασμό με την ανάκτηση πόρων, LIFE BRINE-MINING, LIFE18 ENV/GR/000019, 2019-2023

ALGAECAN: Προσθήκη βιωσιμότητας στη βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών μέσω της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από φύκια με ηλιακή ενέργεια, ALGAECAN, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE, LIFE16 ENV/ES/000180, 2017-2020

LEACHLESS: Τεχνολογία επεξεργασίας χαμηλής ενέργειας για την αξιοποίηση των στραγγισμάτων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LIFE, LIFE15 ENV/ES/000530, 2016-2020

Άλλα έργα και πλατφόρμες της ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο

GEORISK: Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα HORIZON 2020. Το έργο GEORISK εργάζεται για την καθιέρωση ασφάλισης κινδύνων σε όλη την Ευρώπη και σε ορισμένες βασικές τρίτες χώρες-στόχους για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με την ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας βαθιάς γεωθερμικής μονάδας, H2020-LC-SC3-2018-RES.
https://www.georiskproject.eu/

INSULAE: Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020. Το INSULAE θα συμβάλει στην πρωτοβουλία Clean Energy for EU Islands (Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ) παρέχοντας ένα εργαλείο επενδυτικού σχεδιασμού (IPT) ικανό να δημιουργήσει σχέδια δράσης για τα νησιά ώστε να παράγουν τη δική τους βιώσιμη και χαμηλού κόστους ενέργεια, H2020-LC-SC3-2018-2019-2020.
http://insulae-h2020.eu/

AQUACYCLE, πρόγραμμα ENI CBC MED, ως τελικός χρήστης. Η AQUACYCLE πρόκειται να φέρει μια οικολογικά καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας λυμάτων που θα αποτελείται από αναερόβια χώνευση, τεχνητούς υγροβιότοπους και ηλιακή επεξεργασία για την οικονομικά αποδοτική επεξεργασία αστικών λυμάτων με ελάχιστο κόστος λειτουργίας και μέγιστα περιβαλλοντικά οφέλη.
http://www.enicbcmed.eu/projects/aquacycle

ODYSSEUS: Το ODYSSEUS στοχεύει στην ολοκλήρωση της αλυσίδας εφοδιασμού άνθρακα σε υγρά (CLSC) και στη βελτιωμένη αξιολόγηση των λειτουργικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων κατά τη διάρκεια ή μετά τη λειτουργία των ορυχείων σε δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες μέσω της τεχνολογικής ολοκλήρωσης και βελτιστοποίησης της CLSC, υποστηριζόμενη από πειραματικές δραστηριότητες για την αναβάθμιση των υγρών που προέρχονται από τον άνθρακα και τον εμπλουτισμό των παραπροϊόντων, την ολοκλήρωση της συμβατικής και καινοτόμου ανάπτυξης των ορυχείων, καθώς και την ενισχυμένη τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση των κινδύνων, Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (RFCS-2018)-2019-2022

SUMAD: Το έργο SUMAD είναι το πρώτο ευρωπαϊκό έργο που υποστηρίζεται από το RFCS (Research Funding for Coal and Steel). Εξετάζει τρόπους επαναχρησιμοποίησης των σωρών σκωρίας που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του άνθρακα και του λιγνίτη στην Ευρώπη. Ο κύριος στόχος είναι να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν μέθοδοι επαναχρησιμοποίησης αυτών των σωρών αποβλήτων, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή μετάβαση των εξορυκτικών περιοχών, Ταμείο Έρευνας RFCS για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (RFCS-2018)-2019-2022

ZEROBRINE: Επανασχεδιασμός της αλυσίδας αξίας και εφοδιασμού του νερού και των ορυκτών: μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας για την ανάκτηση πόρων από αλατούχα εξασθενημένα απόβλητα (άλμη) που παράγονται από βιομηχανίες επεξεργασίας, , Horizon 2020 No 730390, 2017-2021

BioUpgrade: Αναβάθμιση βιοαερίου ex-situ μέσω βιολογικής αναγωγής CO2. Το BioUpgrade αποσκοπεί στο σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση αντιδραστήρων βιολογικών φίλτρων τρυπανισμού για την ex-situ βιολογική αναβάθμιση του βιοαερίου με τη χρήση μικτών υδρογονοτροφικών μεθανογενών αρχαίων (μονοκύτταροι οργανισμοί) , ForskEL “2016-1-12465”, Δανία.

EFuel: Ηλεκτροκαύσιμο από ένα βιολογικό φίλτρο διήθησης. Ανάπτυξη ενός νέου αντιδραστήρα βιολογικού φίλτρου υψηλής ταχύτητας που να εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της διεργασίας και επίδειξη της πλήρους έννοιας της αλυσίδας εφοδιασμού βιομεθανάσης από την ηλεκτρόλυση έως το ηλεκτροκαύσιμο για την παραγωγή ενός εμπορεύσιμου προϊόντος, EUDP 64018-0559

BiogasUp: Αναβάθμιση βιοαερίου με ταυτόχρονη ανακύκλωση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για τη βελτιστοποίηση της επεξεργασίας αναερόβιας ιλύος, “RESEARCH – CREATE – INNOVATE” που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. Το BiogasUp στοχεύει στην ολιστική διερεύνηση ενός καινοτόμου συστήματος για την ταυτόχρονη αναβάθμιση του βιοαερίου με τη χρήση ανόργανων μεμβρανών και την ενίσχυση του βιοαερίου μέσω της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης του CO2 των αποβλήτων ως καταλύτη για την προ επεξεργασία της ιλύος.