Site visit: ELGO Dimitra premises

Site visiting of PPCR and AUTh team to ELGO Dimitra premises in the frame of LIFE CO2toCH4 project.  Apostolos Antoniadis (PPCR), Psaltou Savvina (PPCR), Polina Asimakidou (PPCR), Panagiotis Kougias (ELGO), Kostas Kontogiannopoulos (ELGO), Petros Gkotsis (AUTh), Froso Peleka (AUTh)