Ισχύουσα Νομοθεσία

LIFE CO2toCH4 και ισχύουσα ελληνική νομοθεσία

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11ης Δεκεμβρίου 2018

για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

(αναδιατύπωση)

Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, η οποία αποτελεί συνέχεια της Οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων 2009/28/ΕΚ, στοχεύει στην προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τροποποιεί τις οδηγίες 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ. Η σχετική Οδηγία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Το έργο CO2toCH4 βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τη νομοθεσία αφού βασίζεται στην παραγωγή βιομεθανίου με βάση CO2 από καπναέρια και Η2 από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3851

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

(ΦΕΚ Α’ 85/4-6-2010)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1119 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Ιουνίου 2021

για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 κατοχυρώνει στο νόμο τον στόχο της ουδετερότητας της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι όλες οι ενέργειες και πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν σε αυτό με κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο που ενσωματώνει όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς. Ο Κανονισμός έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο CO2toCH4 μπορεί να επιτύχει τη μείωση του CO2 σε βιομηχανίες συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4936

(ΦΕΚ Α’ 105/27-05-2022)

Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008 , για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τον καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη ορίζει κοινές μεθόδους για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την ενημέρωση της ποιότητας του αέρα στην ΕΕ. Η Οδηγία βρίσκεται στην κείμενη ελληνική νομοθεσία.

Το έργο CO2toCH4 είναι στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των βιομηχανικών περιοχών ή/και των απομακρυσμένων περιοχών μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελέσματα του έργου θα δημοσιοποιούνται στο ευρύ κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011

(ΦΕΚ 488/Β` 30.3.2011)

Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008»

Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές δεν ρυθμίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για το Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Η Οδηγία 2003/87/ΕΚ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία.

Το έργο CO2toCH4 συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 των βιομηχανιών, δίνοντας το δικαίωμα της εμπορίας τυχόν πλεονάσματος δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/2004

(ΦΕΚ 1931/Β` 27.12.2004)

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις.

Περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται εδώ.